Saturday, December 31, 2011

Lifehacker Pack 2011 - ఉపయోగకరమైన విండోస్ అప్లికేషన్ల సమాహారం!

బ్లాగ్ మిత్రులకు ఒక గమనిక: డిసెంబర్ 31 మరియు జనవరి 1 ని బ్లాక్ డే గా ఈ రెండు రోజులలో సెల్ ఫోన్ ఆపరేటర్లు ఎటువంటి ఉచిత SMS లు మరియు కాల్స్ అనుమతించటం లేదు. SMS మరియు కాల్ చార్జీలు ఆయా టారిఫ్ ప్లాన్స్ ని అనుసరించి ఉంటాయి. లోకల్ SMS సుమారుగా ఒక్క రూపాయి మరియు STD SMS రూపాయిన్నర ఉంటుంది. మరింత సమాచారం కోసం మీ ఆపరేటర్ ని సంప్రదించండి. కావున బంధువిత్రులకు నూతన సంవత్సర శుబాకాంక్షలు తెలియచెయ్యాలనుకునే వారు ఆన్ లైన్ లో ఉచిత SMS సైట్లనుండి పంపవచ్చు. ఉదా:way2sms.com         

*******

కొత్త పీసీ కొన్న వారు కానీ లేదా OS ఫ్రెష్ గా ఇనస్టలేషన్ చేసిన వారు కానీ విండోస్ లో అవసరమయ్యే ఉచిత అప్లికేషన్లను ఒకేసారి ఇనస్టలేషన్ చేసుకోవటానికి Ninite అనే సైట్ ఉపయోగపడుతుందని ఇంతకుముందు ఒక పోస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం. అయితే Ninite లేని కొన్ని ఉపయోగకరమైన అప్లికేషన్లను లైఫ్ హాకర్ Lifehacker Pack 2011 గా రూపొందించింది. Ninite లో లాగానే ఇక్కడ కూడా కావల్సిన అప్లికేషన్ ని ఎంచుకొని ఒకేసారి మన పీసీ లో ఇనస్టలేషన్ చేసుకోవచ్చు. 

The Lifehacker Pack is a yearly snapshot of our favorite, must-have applications for each of our favorite platforms. If you're curious to see how things have changed this year, here's last year's Lifehacker Pack for Mac.
PRODUCTIVITY
Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Notepad++

When you edit documents, you use an Office suite, but when you edit plain text or code, you need something specialized. Notepad++ adds a ton of features to plain text editing, like text searching, tabbed editing, syntax coloring for code, and built-in scripting that let you add in pretty much any feature you want.
Need something a bit simpler? Try Notepad2. You can also find other similar apps for a price, like SublimeText, but all they really bring you is a more attractive interface.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

PhraseExpress

Text expansion can save you hours of typing every week, and PhraseExpress is probably the best text expander on Windows. It isn't perfect, but it'll get the job done (though we recommend removing all its built-in autocorrect features). Just set up your custom snippets, and with a few choice characters you can instantly fill in long passages, lines of code, or other info like the current date and time.
If you'd like something a bit more minimal, we recommend you also check out Texter, a text expansion program written by our own Adam Pash, or just create your own text snippets in AutoHotkey.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Belvedere

Also written by Adam Pash, Belvedere is an automatic file sorter based on Hazel for Mac. Belvedere lets you automatically keep folders clean by moving and sorting files with a certain extension, deleting files based on their creation date, and a ton more. Just set it and forget it, and you won't have to worry about keeping your desktop clean or backing up those documents to Dropbox ever again.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

SumatraPDF

Let's be honest: nobody likes having to open Adobe Reader to read those PDF files. SumatraPDF is everything Adobe Reader isn't: simple, fast, and easy to use. It opens PDFs almost instantly, and supports most PDF features like tables of contents. Plus, for you keyboard junkies, it has some nice shortcuts for flipping through those PDFs at lightning speed.
Want something a little more advanced? Try PDF-XChange.

INTERNET/COMMUNICATION
Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Google Chrome

Chrome has overtaken Firefox as the most popular browser among power users, and it's easy to see why. It's fast, extensible, and syncs your preferences, extensions, passwords, and more all through your Google account. Plus, it updates pretty frequently, improving itself every few weeks through small, incremental updates.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Thunderbird

Most people have switched to web-based email, but we still recommend having a mail client on your system for backup, offline access, or for when the web service goes down. Thunderbird is the best of the bunch, supporting any IMAP-capable mail account out there, and is incredibly customizable due to the number of plugins available.
If you want something a bit more advanced and are willing to pay, both Microsoft Outlook and the Thunderbird-based Postbox are good alternatives.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Pidgin

If you want all your IM accounts in one place, look no further than Pidgin. Pidgin lets you chat from AIM, Google Talk, Yahoo Messenger, MSN, Facebook Chat and more all in one combined buddy list. Plus, with a ton of third party plugins that let you add other IM networks, themes, notifications, and integration with social media services, it's the perfect one-stop-shop for all your IM and communication needs.
If Pidgin doesn't do it for you, you might prefer the polish of the cross-platform Trillian or the social network-focusedDigsby.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Adobe Flash

Whether you like it or not, lots of the web still uses Adobe Flash to play videos, power webapps, or just plain navigate their site. So while it may not be the most stable or speedy plugin around, we still recommend you install it for a better web experience. If it's causing a lot of problems, you can always block it using FlashBlock for Chromeand FlashBlock for Firefox, too.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Skype

Skype's still the biggest name in video chat, not to mention one of the cheapest ways to make international phone calls. And, it's available on nearly every platform imaginable, including Windows, Mac, Linux, iPhone, Android, and more. Even if you aren't a Skype fan yourself, it's a program you'll want to have on hand, since chances are someone you know uses it—and when it comes time to chat with them, you'll have it at the ready.
Of course, when given the option, we're pretty big fans of Google Chat and the new Hangouts feature in Google+.
UTILITIES
Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

µTorrent

µTorrent is easily our favorite BitTorrent client for Windows, being both extremely lightweight and full-featured. Beyond the basic downloading of torrents, you can easily share files with your friends, remote control torrents from the web interface, and even stream videos as you download them. And, while you're at it, you can tweak these settings for increased speed and privacy.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

SABnzbd

If you don't like BitTorrent for one reason or another, Usenet is another great way to share and download files, and SABnzbd is our favorite Usenet client out there. It's super easy to set up, runs in the background, and lets you control it from any computer through your web browser. It automates nearly every step of the process, too, so you just need to load up the NZB you want to download and it'll do the rest.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Dropbox

Dropbox is still the best file syncing tool around, letting you back up files to the web and sync them between all of your machines and mobile devices. You get 2GB of space to start, but it's easy to get more space for free, and useful for so much morethan just syncing your documents. It's a must have on any system you own.
If you don't like Dropbox or have problems with it's recent security issues, there are a lot of alternatives out there to consider.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Crashplan

Everyone should back up their computer, and Crashplan is our favorite backup tool around. Not only can it back up to local drives and remote computers, but you can also back up your data to Crashplan's cloud service for an affordable fee, which protects your data in case of fire or other local catastrophe. Of course, if you're really against paying, you could always back up your data to a friend's computer and they yours, to keep your backups in more than one place.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

ImgBurn

If you ever burn live CDs or rip movies, you've probably come across image files before. ImgBurn is a simple utility that will burn them to disc in just a few clicks. Just start it up, load your ISO, and hit Burn.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

CCleaner

Over time, your hard drive gets filled up with leftover files, temporary caches, and other cruft that can slow your computer down. CCleaner is the best tool around for cleaning it up, and you can even run it on a schedule so you never have to think about it. If you're using Windows, it's an essential tool to have.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Revo Uninstaller

Windows has its own built-in uninstaller, but sometimes it misses certain files (which is why we need CCleaner to keep things neat). Revo Uninstaller is much more effective at removing every trace of a program from your system, and can even help you manage your startup items to keep things running smooth from the moment you power on.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

7-Zip

Windows can handle ZIP files natively, but all other archives (like 7Z, RAR, and tons more) require an external program. 7-Zip is a simple yet powerful archive tool, letting you both unzip files with the press of a button or zip them up securely.
MUSIC, PICTURES, AND VIDEO
Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

KMPlayer

VLC may be the most popular play-anything program on Windows, but KMPlayer is really our favorite of the bunch. With a light footprint, codecs for just about any video and more settings than you can shake a stick at, it can make even the lowest quality video files watchable—even if they're damaged. If you watch videos on your system, this is the program to use.
If KMPlayer isn't for you, we've included VLC in the extended pack below. We also recommend checking out Media Player ClassicSMPlayer, and PotPlayer for your video-playing needs.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Picasa

If you have photos to manage, Picasa's the program to do it in. Just import your mishmash of photo folders, and Picasa will help you organize them into an easy-to-browse library, and even give you some dead simple editing tools while you're at it. Plus, with Picasa Web Albums, you can upload them to share them with your friends or just keep them backed up.
If you don't like Picasa, Windows Live Photo Gallery is a good Windows-integrated alternative, and seasoned photographers might like the more advanced Adobe Lightroom.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Paint.NET

When something like Photoshop or the GIMP seems like overkill, Paint.NET is the perfect program to do simple photo edits. With Paint.NET you can do anything from cropping to removing red eye, and even work with layers—just without an overwhelming feature set like you'd find elsewhere. It isn't the most powerful program on the block, but it's more than enough for the majority of users.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

iTunes

iTunes isn't our favorite music player, but it is the most ubiquitous, and if you have any Apple devices in your backpack, you're going to need iTunes to manage them. It's got more than enough basic library functions to satisfy the average user, and chances are, it's the music program that most of you need, so we've included it in the essentials pack.
SECURITY
Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Microsoft Security Essentials

Antivirus programs abound on Windows, but you really don't need to pay money to get good security. Microsoft's tools are great at catching viruses, integrate well with Windows, and do their job in the background without ever nagging your for money. It's also lightweight, which is a big plus in the security department. Save your money—Microsoft Security Essentials is all you need.

THE EXTENDED PACK
Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Firefox

Chrome may be our favorite browser, but that doesn't mean Firefox doesn't have anything going for it. Firefox is still more customizable than any other browser you'll find, and it's getting faster all the time. And, with multiple channels, a rapid release cycle, and a new interface on the way, it's catching up to Chrome big time.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

LibreOffice

OpenOffice doesn't have the momentum it used to, and the OpenOffice community has left Oracle's offering in favor of LibreOffice, the new standard open-source office suite. It's got a few features OpenOffice doesn't, as well as a more active community. If you don't want to pay for Microsoft's offerings, LibreOffice is the way to go.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Microsoft Office and Office Viewers

Love it or hate it, many of you might need to edit documents in Microsoft Office (or at least view them). Thus, we've added a trial version of Office 2007 Standard to the pack, as well as the Office Viewers for those that only need to open a file here and there.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

.NETSilverlight, and Java

You're probably going to need all three of these frameworks for something. Better to install them all now and get it over with—after all, waiting for Silverlight to download is a pretty big buzzkill when all you want to do is watch Netflix.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Recuva

Accidentally deleting files is a horrifying thing that can happen to anyone. Recuva can often get it back, so it's a good tool to have in your back pocket to help keep you cool in those emergencies.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Teracopy

When you have to copy big files between drives, TeraCopy is a great alternative to Windows Explorer. It'll move them as fast as possible, pause and resume, and even recover from errors.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

K-Lite Codec Pack

Windows Media Player is actually a pretty nice player, and if you'd rather use it than install a separate program, this pack of codecs will make sure that it—and any other player—can handle every video format you might run into.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

VLC

We understand that many of you are still in love with VLC, and we understand—it might not be our favorite video player, but it's still one of the best and most popular out there. If you can't live without the lightweight, play-anything VLC, we've included it in the extended pack for you.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Foobar2000MediaMonkey, and Winamp

If you're lucky enough to be free of iTunes (or you only use it to manage your iPod), these three players are some fantastic music managers. Foobar2000 is minimal and customizable, MediaMonkey is an library-organizing monster, and Winamp is just a great all-around player for any user.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Spotify

While the above players are each desktop powerhouses in their own right, we've also fallen in love with the cloud music service Spotify. It's great for discovering new music and testing it out before you buy, so even if you have a local music player, we can't recommend Spotify enough.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

Adobe Reader

It's slow, naggy about updates, and somewhat insecure, but unfortunately, sometimes you just need Adobe Reader. Whether you've got PDF files with special features Sumatra doesn't support, or your file just won't open correctly, chances are it'll work in Adobe Reader. We recommend keeping SumatraPDF as your default reader, and keeping Adobe around for those unfortunate occasions.

Lifehacker Pack for Windows: Our List of the Best Windows Downloads

AutoHotkey

it's one of the geekier selections on our list, so it isn't for everybody, but AutoHotkey is one of the most powerful, useful programs you can get for Windows. With just a bit of code, you can turn just about any action in to a keyboard shortcut, or even create your own little programs. It may look intimidating, but it's surprisingly easy to learn, so if you've ever thought "my life would be perfect if I just had this keyboard shortcut", AutoHotkey is a godsend.

బ్లాగ్ మితృలకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 
ధన్యవాదాలు